KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2021  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2021 - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều; - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Triều; - Căn cứ tình hình thực tế địa phương; - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân; - Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm HTCĐ phường...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2021  

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều; - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Triều; - Căn cứ tình hình thực tế địa phương; - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân; - Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm HTCĐ phường Đông Triều; - Trung tâm HTCĐ...

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2020  

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 12/2020 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân phường về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng. - Kết hợp tốt với các ban ngành , đoàn thể , trường học tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ thể thao mít tinh kỉ...

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2020  

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 12/2020 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân phường về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng. - Kết hợp tốt với các ban ngành , đoàn thể , trường học tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ thể thao mít tinh kỉ...

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2020  

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 10/2020 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân phường về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng. - Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức phường hội, các trường học,...

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2020  

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 10/2020 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân phường về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng. - Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức phường hội, các trường học,...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/ 2020  

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT TX Đông Triều; - Căn cứ tình hình thực tế địa phương; - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người học; Ban GĐ Trung tâm HTCĐ P. Đông Triều xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 11/2020 cụ thể như sau:

THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2020 TTHTCĐ PHƯỜNG ĐÔNG TRIỀU  

THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2020

THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2020 TTHTCĐ PHƯỜNG ĐÔNG TRIỀU  

THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2020


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12