BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2020 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 12/2020 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân phường về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng. - Kết hợp tốt với các ban ngành , đoàn thể , trường học tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ thể thao mít tinh kỉ để kỉ niệm ngày QĐND 22/12 - Tiếp tục triển khai các cây trồng , vật nuôi vụ đông,phòng chống dịch bệnh những ngày rét đậm rét hại. - Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe ,VSATTP ,tuyên truyền pháp luật , BVMT,vệ sinh lớp học , nghiêm chỉnh thực hiện ATGT . - Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có -Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh cho người, cây trồng , vật nuôi ,thực hiện an toàn thực phẩm, tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em trong tháng; - Tuyên truyền thực hiện ATGT,đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy , xe đạp điện , tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội … - Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học . 2. Khó khăn: - Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các hoạt động còn hạn chế.

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2021 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2021 - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều; - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Triều; - Căn cứ tình hình thực tế địa phương; - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân; - Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm HTCĐ phường...

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2021 

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều; - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Triều; - Căn cứ tình hình thực tế địa phương; - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân; - Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm HTCĐ phường Đông Triều; - Trung tâm HTCĐ...

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2015 

- Căn cứ vào sự chỉ dạo của phòng GD&ĐT Đông Triều; - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Đông triều. - Căn cứ tình hình thực tế địa phương; - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân; - Căn cứ tình hình hoạt...