KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2021 

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều; - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Triều; - Căn cứ tình hình thực tế địa phương; - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân; - Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm HTCĐ phường Đông Triều; - Trung tâm HTCĐ...

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/ 2020  

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT TX Đông Triều; - Căn cứ tình hình thực tế địa phương; - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người học; Ban GĐ Trung tâm HTCĐ P. Đông Triều xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 11/2020 cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/ 2020  

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều; - Căn cứ tình hình thực tế địa phương; - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người học; Ban GĐ Trung tâm HTCĐ P Đông Triều xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 10/2020 cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2020  

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều; - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Triều; - Căn cứ tình hình thực tế địa phương; - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân; - Căn cứ tình hình hoạt động của...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2020  

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều; - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Triều; - Căn cứ tình hình thực tế địa phương; - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân; - Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm HTCĐ phường Đông Triều; - Trung tâm HTCĐ...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2020  

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều; - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Triều; - Căn cứ tình hình thực tế địa phương; - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân; - Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm HTCĐ phường Đông Triều; - Trung tâm HTCĐ...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2020  

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020 của TTHTCĐ phường Đông Triều, Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Trung tâm HTCĐ phường Đông Triều xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 6/2020 cụ thể như sau: 1.Công tác trọng tâm: - Phối hợp với BCĐ hoạt động hè; đoàn TN, các trường...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2020  

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều; - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Triều; - Căn cứ tình hình thực tế địa phương; - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân; - Căn cứ tình hình hoạt động...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2020  

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều; - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Triều; - Căn cứ tình hình thực tế địa phương; - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân; - Căn cứ tình hình hoạt động...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2020  

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều; - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Triều; - Căn cứ tình hình thực tế địa phương; - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân; - Căn cứ tình hình hoạt động...


Các trang: 1  2  3  4