KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2015 

- Căn cứ vào sự chỉ dạo của phòng GD&ĐT Đông Triều; - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Đông triều. - Căn cứ tình hình thực tế địa phương; - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân; - Căn cứ tình hình hoạt...