Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
V v_ Trieu tap hoi nghi giao ban biet phai vien Trung tam hoc tap cong dong.doc 25/12/13
V v_ Tiep tuc tang cuong hoat dong cua TTHTCD cac xa, thi tran.doc 25/12/13
V v_ Kiem tra danh gia cong tac xay dung XHHT va to chuc hoat dong TT HTCD.doc 25/12/13
V v tap huan trien khai cac hoat dong cua Trung tam Hoc tap Cong dong.rar 25/12/13
V v- Huong dan thuc hien chuong trinh giao duc thuong xuyen dap ung yeu cau cua nguoi hoc, cap nhat kien thuc, ky nang, chuyen giao cong nghe.rar 25/12/13
V v_ Huong dan danh gia cong tac to chuc quan ly va hoat dong TTHTCD.doc 25/12/13
V v kiem tra cac hoat dong giao duc tai Trung tam hoc tap cong dong cac xa, thi tran nam hoc 2013-2014.doc 25/12/13
So- 340 BCDXDXHHT - V v to chuc so ket giua ky thuc hien Nghi quyet 01-NQ TV.rar 25/12/13
Ve viec dieu dong giao vien tang cuong sang cac trung tam hoc tap cong dong cac xa thi tran..pdf 04/02/13
V v- Trieu tap hoi nghi giao ban biet phai vien Trung tam hoc tap cong dong.doc 04/02/13
V v- Tiep tuc tang cuong hoat dong cua TTHTCD cac xa, thi tran.doc 04/02/13
V v- Huong dan danh gia cong tac to chuc quan ly va hoat dong TTHTCD.doc 04/02/13
V v tap huan ung dung CNTT trong cong tac quan ly cac TTHTCD.doc 04/02/13
v v quan ly va su dung may tinh xach tay da trang bi cho Trung tam hoc tap cong dong.doc 04/02/13
To chuc huong ung tuan le hoc tap suot doi nam 2012.pdf 04/02/13
Tham quan, hoc tap cong tac to chuc trien khai hoat dong cac TTHTCD tai tinh Hoa Binh 1 .doc 04/02/13
Hoi nghi tap huan CBQL - GV Trung tam HTCD.doc 28/12/12
SGD.1352-Danh gia hoat dong cua TTHTC_ 2013.doc
So 519 LT-PGDDT-CDGD Ve viec.docx
So 534 PGD&DT V v trieu tap hoi nghi Giao ban Hieu truong cong tac thang 8 2015.doc
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 21 mục.
trong 2