Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
V v_ Huong dan thuc hien ke hoach thoi gian nam hoc 2013-2014 cua giao duc mam non, giao duc pho thong va giao duc thuong xuyen-1.doc 26/12/13
V v_ Huong dan thuc hien ke hoach thoi gian nam hoc 2013-2014 cua giao duc mam non, giao duc pho thong va giao duc thuong xuyen.doc 26/12/13
V v tap huan trien khai cac hoat dong cua Trung tam Hoc tap Cong dong.doc 26/12/13
V v tap huan nghiep vu chuyen mon cho CBQL va GV biet phai lam viec tai cac TTHTCD nam 2013.pdf 26/12/13
V v kiem tra cac hoat dong giao duc tai cac Trung tam HN&GDTX, cac Phong GD&DT, cac TTHTCD tren dia ban cac huyen....pdf 26/12/13
V v_ Ke hoach chuan bi lam viec voi doan kiem tra cua Ban chi dao quoc gia ve xay dung xa hoi hoc tap tai Quang Ninh.doc 26/12/13
V v- Ke hoach chuan bi lam viec voi doan kiem tra cua Ban chi dao quoc gia ve xay dung xa hoi hoc tap tai Quang Ninh.doc 25/12/13
V v Qui dinh su dung hop thu dien tu trong quan ly cua cac Trung tam hoc tap cong dong tu nam hoc 2013-2014.rar 25/12/13
Quy dinh phu cap kiem nhiem doi voi can bo quan ly va muc ho tro kinh phi TT HTCD.pdf 04/02/13
Quan ly va su dung kinh phi ho tro tu ngan sach nha nuoc cho cac trung tam hoc tap cong dong cap xa, phuong, thi tran tren dia ban tinh Quang Ninh.doc 28/12/12
Hiển thị 10 mục.
trong 1