BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2020  

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 12/2020 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân phường về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng. - Kết hợp tốt với các ban ngành , đoàn thể , trường học tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ thể thao mít tinh kỉ...

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2020  

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 10/2020 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân phường về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng. - Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức phường hội, các trường học,...

THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2020 TTHTCĐ PHƯỜNG ĐÔNG TRIỀU  

THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2020

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2020  

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 8/2020 1. Thuận lợi: + Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu. + Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc. + Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính...

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2020  

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 7/2020 1. Thuận lợi: + Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu. + Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc. + Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính...

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2020  

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 6/2020 1. Thuận lợi: + Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu. + Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc. + Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính...

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 5 CỦA TTHTCĐ PHƯỜNG ĐÔNG TRIỀU  

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 5 /2020 1. Thuận lợi: - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật của nhà nước; về kinh tế, đời sống XH, về sức khỏe, ATGT, VSMT, ATTP, chăm sóc cây trồng vật nuôi,... 2. Khó khăn: ...

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2020  

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 4/2020 1. Thuận lợi: + Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu. + Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc. + Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính...

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2020  

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 3/2020 1. Thuận lợi: + Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu. + Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc. + Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính...


Các trang: 1  2  3  4