Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
V v tap huan ung dung CNTT trong cong tac quan ly cac TTHTCD.doc 25/12/13
V v tap huan trien khai cac hoat dong cua Trung tam Hoc tap Cong dong.rar 25/12/13
V v- Huong dan thuc hien chuong trinh giao duc thuong xuyen dap ung yeu cau cua nguoi hoc, cap nhat kien thuc, ky nang, chuyen giao cong nghe.rar 25/12/13
THONG TU Huong dan viec ho tro kinh phi tu ngan sach nha nuoc cho cac Trung tam hoc tap cong dong.doc 25/12/13
THONG TU huong dan the thuc va ky thuat trinh bay van ban hanh chinh.pdf 25/12/13
THONG BAO KET LUAN CUA THU TUONG CHINH PHU NGUYEN TAN DUNG TAI CUOC HOP VE MO HINH TO CHUC, QUAN LY VA CO CHE TAI CHINH CUA CAC TRUNG TAM HOC TAP CONG DONG.htm 25/12/13
QUYET DINH PHE DUYET DE AN 201cXAY DUNG XA HOI HOC TAP GIAI DOAN 2012 - 2020201d THU TUONG CHINH PHU.doc 25/12/13
Quyet dinh cua Thu tuong chinh phu ban hanh tieu chi quoc gia ve nong thon moi.rar 25/12/13
Kiem tra danh gia so ket 1 nam thuc hien QD 89.pdf 25/12/13
Ban hanh quy dinh danh gia va xep loai hoc vien hoc chuong trinh xoa mu chu va giao duc tiep tuc sau khi biet chu.doc 04/02/13
VAN BAN TRUNG TAM HTCD.rar 04/02/13
To chuc tuan le huong ung hoc tap suot doi nam 2012.pdf 28/12/12
V v nang cao hieu qua hoat dong cua cac trung tam hoc tap cong dong.doc 28/12/12
Quy che to chuc va hoat dong cua trung tam hoc tap cong dong tai xa, phuong, thi tran.doc 28/12/12
Hiển thị 14 mục.
trong 1