THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2020 TTHTCĐ PHƯỜNG ĐÔNG TRIỀU

THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2020


TT

Tên hoạt động giáo dục

Số lớp (chuyên đề)

Số lượt người tham gia

Ghi chú

1

Học chương trình xóa mù chữ, giáo dục trương trình sau biết chữ

0

0

 

2

Học nghề ngắn hạn

0

0

 

3

Chuyên đề Giáo dục pháp luật

1

  138

 

4

Chuyên đề  Giáo dục sức khỏe

2

  128

 

5

Chuyên đề Giáo dục môi trường

3

  843

 

6

Chuyên đề Văn hóa xã hội

3

1104

 

7

Chuyên đề Phát triển kinh tế

5

1800

 

8

Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống

2

  265

 

9

Chuyên đề của chương trình khác

2

   60

 

10

Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được phổ biến

2

   535

 

 

Tổng

          19

        4873

 

 

    

         T/M TTHTCĐ P. ĐÔNG TRIỀU

                    GIÁM ĐỐC

                      ( Đã ký )

                           

                                                                                                                  Phạm Tiến Thành

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu