KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/ 2020

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều;
- Căn cứ tình hình thực tế địa phương;
- Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người học;
Ban GĐ Trung tâm HTCĐ P Đông Triều xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 10/2020 cụ thể như sau:


          1. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

- Kết hợp tốt với các ban ngành , đoàn thể , trường học , câu lạc bộ tổ chức lễ khai giảng hưởng ứng tuần học tập suốt đời .

- Tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ kỉ niệm ngày quốc tế người cao tuổi ngày lễ hội truyền thống Đền Sinh ,ngày hội nông dân Việt Nam , ngày phụ nữ Việt Nam ..

- Thu hoạch bảo quản nông sản và triển khai các cây trồng , vật nuôi vụ thu đông

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe ,VSATTP  ,tuyên truyền pháp luật , BVMT, ATGT .

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh cho người,  cây trồng , vật nuôi ,thực hiện an toàn thực phẩm, tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mở rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Khu phố phong quang,  sạch , thực hiện ngày chủ nhật xanh ..

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

          2. Nội dung công việc:

Thực hiện tốt các chính sách , pháp luật của Đảng và nhà nước

- Phối kết hợp với các ban ngành tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao để kỉ niệm ngày quốc tế người cao tuổi, ngày lễ hội truyền thống Đến Sinh ,ngày hội nông dân Việt Nam , ngày phụ nữ Việt Nam

- Phối hợp với Hội nông dân ,HTX  tuyên truyền về kỹ thuật thu hoạch và bảo quản nông sản để có năng suất cao và chất lượng tốt

- Phối hợp với trạm y tế , công an , tư pháp tuyên truyền sức khỏe , tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mở rộng cho trẻ em  trong tháng; VSATTP ,tuyên truyền pháp luật , BVMT, ATGT , phòng chống các tệ nạn phường hội người già trồng và vật nuôi khi thời tiết giao mùa .

- Tiếp tục tuyên truyền GD bảo vệ môi trường: Khu phố phong quang, đường phố sạch đẹp vào các ngày chủ nhật xanh

- Phối hợp với trạm y tế tuyên truyền phòng chống các bệnh cho người già và trẻ em khi thời tiết giao mùa .

- Phối hợp với HTX và dịch vụ tuyên truyền kĩ thuật trồng ,chăm sóc , phòng bệnh cho cây trồng vụ thu đông  .

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .        

2. Đối tượng tham gia

- Ban chỉ đạo TTHTCĐ phường Đông Triều ;

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức phường hội, học sinh các trường học trong phường.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn phường.

         3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 25/09/2020 - 25/10/2020

- Địa điểm: Hội trường UBND phường,  nhà văn hóa các khu phố, Trạm y tế, các trường học P Đông Triều .

          4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 10 báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức phường hội, trường học để thực hiện

Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể , tổ chức xã hội.

          5. Kinh phí tổ chức

-  Ngân sách hoạt động của TTHTCĐ .

- UBND P Đông Triều

- Các trường học;.

-  Các  dự án, xã hội hóa.

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ phường ( thị trấn);

- Trung tâm HTCĐ phường ( thị trấn)- t/h;

- Lưu.

TM.TTHTCĐ

GIÁM ĐỐC

( Đã ký ) 

 

 

          Phạm Tiến Thành 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu